ไทย

การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
45 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 3,218
46 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564 5,552
47 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใส 2,587
48 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 2,958
49 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 16,009
50 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 63 2,600
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (ตค. 63 - มีค. 64) 17,549
52 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 5,498
53 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (2) 2,726
54 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (1) 8,055
55 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 (3) 6,204