ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
45 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 63 7,005
46 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 3,463
47 การจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 6,757
48 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 6,782
49 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 3,739
50 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564 6,640
51 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใส 3,128
52 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 3,458
53 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 18,554
54 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 63 3,159
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (ตค. 63 - มีค. 64) 20,540