การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
45 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 2,652
46 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564 4,642
47 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใส 2,132
48 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 2,353
49 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 13,274
50 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 63 2,153
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (ตค. 63 - มีค. 64) 14,223
52 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 4,583
53 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (2) 2,238
54 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (1) 6,588
55 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 (3) 5,161