การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
34 โลโก้กรมปรับปรุงใหม่ 13,461
35 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 15,945
36 รายงานรอบ 6 เดือน แผนป้องกันการทุจริต ปี 64 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2,537
37 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 64 8,402
38 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 64 (รอบ 6 เดือน - ตค.63 - มีค.64) 2,412
39 มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564 2,511
40 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 63 2,381
41 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 63 4,981
42 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 2,477
43 การจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 4,667
44 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 4,776