การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร มอบหมายเจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

19 เม.ย. 2567

วันที่ 19 เมษายน 2567 นางสาวเพลินพิศ คำพันธุ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เปิดการฝึกอบรมฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์ รุ่นที่ 8/2567

19 เม.ย. 2567

วารสาร DSD NEWS ปีที่ 12 ฉบับที่ 55 มกราคม - มีนาคม 2567

18 เม.ย. 2567 2

เปิดให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ฟรี ช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยให้บริการระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 2567

17 เม.ย. 2567 2

ข่าวประกวดราคา

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2567

1 พ.ย. 2566 65

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาดพนักงานรักษาดูแลต้นไม้สนามหญ้าและสวนหย่อม พนักงานขับรถ ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2567

1 พ.ย. 2566 61

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2564)

24 ม.ค. 2565 389

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส4-64

28 ต.ค. 2564 479

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกไตรมาส2-64

30 เม.ย. 2564 688

ประกาศ

15 ก.พ. 2564 696

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม

8 เม.ย. 2563 1,369

ประกาศจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังส่ง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 ก.พ. 2563 986

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) และรับคำวิจารณ์

18 ก.พ. 2563 936

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3

26 ก.ค. 2562 11,396

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: DSD Channel Ep:36 มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทยระดับ 1

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ประชาสัมพันธ์

บริการประชาชนและสถานประกอบการ