การแสดงผล

+
-

ประกาศจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังส่ง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 ก.พ. 2563

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

      ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคาและสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.dsd.go.th/phichit หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๖๙๙ ๐๐๑๔ ในวันและเวลาราชการ