การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการโครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการในชุมชน หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการลดต้นทุนการผลิต เพื่อพัฒนาและยกระดับสมรรถนะสถานประกอบกิจการให้สามารถประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ

5 ต.ค. 2565 17

สพร.22 นครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ

5 ต.ค. 2565 4

ดำเนินการโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล สำหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม หลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล รุ่นที่ 2/2565

5 ต.ค. 2565 6

?กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับ WWW.Q-CHANG.COM ฝึกช่างซ่อมหลังคา

18 ส.ค. 2565 140

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: รวมข่าวประชาสัมพันธ์

บริการประชาชนและสถานประกอบการ