การแสดงผล

+
-

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

·     กำลังแรงงานไทยมีสมรรถนะได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

·     จัดทำและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

·     พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานและผู้ประกอบกิจการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

·     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์

·     ยุทธศาสตร์ที่  1  ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล

·     ยุทธศาสตร์ที่  2  สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน

·     ยุทธศาสตร์ที่  3  เตรียมความพร้อมฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน

ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร

          ·          การทำงานเชิงรุก

          ·          ร่วมทำงานเป็นทีม

          ·          มีจิตรบริการและประสานเครือข่าย

          ·          มีคุณธรรมและจริยธรรม