การแสดงผล

+
-

โครงสร้างหน่วยงาน

 

โครงสร้างการบริหารงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช

 โครงสร้างการบริหารงาน  แบ่งการบริหารงานภายในออกเป็น 6 กลุ่มงาน คือ

1.     กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

2.     กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล

3.     กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ

4.     กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน

5.     กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 

6.    กลุ่มงานพระราชบัญญัติส่งเสริมฯ