การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการโครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการในชุมชน หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการลดต้นทุนการผลิต เพื่อพัฒนาและยกระดับสมรรถนะสถานประกอบกิจการให้สามารถประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ

5 ต.ค. 2565

สพร.22 นครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ

5 ต.ค. 2565

ดำเนินการโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล สำหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม หลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล รุ่นที่ 2/2565

5 ต.ค. 2565

?กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับ WWW.Q-CHANG.COM ฝึกช่างซ่อมหลังคา

18 ส.ค. 2565

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 29 ระดับภาค

16 มิ.ย. 2565

สพร.22 นครศรีธรรมราชเร่งส่งเสริมฝึกอาชีพให้กับกลุ่มสตรีด้านอาหารเพื่อสุขภาพ

17 พ.ค. 2565

การขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช

28 มี.ค. 2565

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

10 มี.ค. 2565

ประกาศรับสมัครฝึกอบรม

3 มี.ค. 2565