ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
67 บทวิเคราะห์การสำรวจความต้องการพัฒนาทักษะ (Skill Development Survey) 5,184
68 จัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 55,497
69 รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 (2) 5,009
70 รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 (1) 4,978
71 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (2) 4,843
72 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (1) 10,532
73 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (5) 5,144
74 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (4) 5,350
75 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (3) 5,779
76 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (2) 5,026
77 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (1) 5,042