ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
56 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 9,552
57 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (2) 4,712
58 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (1) 14,142
59 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 (3) 10,088
60 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 (2) 39,167
61 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 (1) 19,713
62 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2563 9,471
63 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก 94,121
64 คู่มือการปฏิบัติงาน สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 - 3 14,835
65 ผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 64 รอบ 6 เดือน 4,780
66 คู่มือ แผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 33,875