ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
89 รายงานการวิเคราะห์ ITA ปี 2562 (บทที่ 3-5) 14,864
90 รายงานการวิเคราะห์ ITA ปี 2562 (บทที่ 2) 4,409
91 รายงานการวิเคราะห์ ITA ปี 2562 (บทที่ 1) 14,240
92 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2563 8,646
93 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563 8,984
94 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 4,588
95 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 23,347
96 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2560-2564 4,114
97 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 4,546
98 สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน 8,674
99 คู่มือ แผนปฏิบัติราชการการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 4,418