ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
45 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 63 9,491
46 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 4,777
47 การจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 9,189
48 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 9,475
49 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 5,002
50 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564 9,270
51 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใส 4,352
52 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 4,727
53 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 25,403
54 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 63 4,390
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (ตค. 63 - มีค. 64) 28,765