ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
45 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 63 11,597
46 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 5,797
47 การจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 11,220
48 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 11,522
49 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 6,101
50 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564 11,313
51 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใส 5,350
52 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 5,854
53 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 30,850
54 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 63 5,403
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (ตค. 63 - มีค. 64) 35,354