ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
78 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2559 5,217
79 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 9,893
80 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 5,411
81 รายงานผลการดำเนินงาน กรมพัฒาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2562 15,396
82 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 63 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 5,029
83 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563 9,699
84 สถิติร้องทุกข์ร้องเรียน และ ร้องเรียนการทุจริต ปี 2560 - 2564 4,568
85 แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2562 5,024
86 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 4,838
87 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน แผนปฏฺิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2562 9,915
88 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี63 9,497