การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ 2566 FN.pdf 2,972 KB .pdf 105
หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม.pdf 6,029 KB .pdf 51
หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ Final.pdf 2,516 KB .pdf 48
ตัวอย่างการเขียนหน่วยงานที่ได้รับรางวัล.zip 2,142 KB .zip 139
แบบฟอร์มรางวัลเลิศรัฐ ปี 2566.rar 3,991 KB .rar 121
เอกสารการประชุมชี้แจงรายละเอียดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 21 ธ.ค.6... 10,774 KB .pdf 117