การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือที่ 29 เงินอุดหนุนส่งค่าทดสอบเข้ากองทุน (N).docx 36 KB .docx 213
คู่มือที่ 30 เงินอุดหนุนจศูนย์ประเมินที่ส่งค่าธรรมเนียมเข้ากองทุน (N).do... 36 KB .docx 244
คู่มือที่ 1 หลักสูตร (กรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมเองหรือจ้างจัดฝึกอบรม) ... 42 KB .docx 202
คู่มือที่ 2 การให้ความเห็นชอบ (กรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกเอง) (N).docx 39 KB .docx 186
คู่มือที่ 3 หลักสูตร (กรณีส่งลูกจ้างไปรับการฝึกภายนอก) (N).docx 39 KB .docx 181
คู่มือที่ 4 จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (N).docx 37 KB .docx 170
คู่มือที่ 5 รายการเครื่องมือเครื่องจักรศูนย์ฝีกอบรม (N).docx 36 KB .docx 178
คู่มือที่ 6 การขอใบอนุญาต (สถานทดสอบฝีมือคนหางาน) (N).docx 35 KB .docx 167
คู่มือที่ 7 การต่อใบอนุญาต (สถานทดสอบฝีมือคนหางาน) (N).docx 35 KB .docx 158
คู่มือที่ 8 การออกใบแทน (สถานทดสอบฝีมือคนหางาน) (N).docx 35 KB .docx 165
คู่มือที่ 9 มาตรฐานฯผู้ประกอบอาชีพ (N).docx 37 KB .docx 189
คู่มือที่ 10 การขออนุญาตเทดสอบมาตรฐานแห่งชาติ (N).docx 35 KB .docx 176
คู่มือที่ 20 คนครัวบนเรือ (N).docx 38 KB .docx 171
คู่มือที่ 21 การให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ(N).docx 42 KB .docx 280
คู่มือที่ 22 เงินอุดหนุนผู้ผ่านการทดสอบ 100 คน (N).docx 37 KB .docx 155
คู่มือที่ 23 เงินอุดหนุนกรมส่งไปทดสอบ (N).docx 37 KB .docx 174
คู่มือที่ 24 เงินอุดหนุนส่งเงินสมทบเข้ากองทุน (N).docx 36 KB .docx 168
คู่มือที่ 25 เงินอุดหนุนผู้ประกอบกิจการเกินกว่าร้อยละ 70 (N).docx 36 KB .docx 162
คู่มือที่ 26 เงินอุดหนุนมาตรฐานฝีมือแรงงานของตน (N).docx 37 KB .docx 162
คู่มือที่ 27 เงินอุดหนุนตามมาตรฐานฝีมือ (N).docx 37 KB .docx 157
คู่มือที่ 28 เงินอุดหนุนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี (N).docx 38 KB .docx 157
คู่มือที่ 11 การขอมีสมุดประจำตัว (ปรับปรุง).docx 41 KB .docx 94
คู่มือที่ 12 หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (ปรับปรุง).docx 42 KB .docx 166
13()~1.DOC 39 KB .DOC 122
คู่มือที่ 14 การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน (ปรับปรุง).docx 42 KB .docx 115
คู่มือที่ 15 การขอใบแทนผู้ประเมิน (ปรับปรุง).docx 39 KB .docx 111
คู่มือที่ 16 รับรององค์กรอาชีพ (ปรับปรุง).docx 40 KB .docx 143
17()~1.DOC 42 KB .DOC 96
คู่มือที่ 18 ขอใบแทนศูนย์ประเมิน (ปรับปรุง).docx 40 KB .docx 116
คู่มือที่ 19 ขอใช้เครื่องหมายจ้างงาน (ปรับปรุง).docx 42 KB .docx 102