การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบวาระการประชุม 27 พ.ค.63(รายละเอียด).docx 57 KB .docx 346
เอกสาร 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณารางวัลการพัฒนานวัตกรรม2563.pdf 986 KB .pdf 434
เอกสาร 2 โครงการประกวดการพัฒนานวัตกรรม 2563.pdf 2,885 KB .pdf 282
เอกสาร 3 ข้อมูลผลงานนวัตกรรม 2563.pdf 85 KB .pdf 326
เอกสาร 4 ร่างเกณฑ์การพิจารณา .pdf 45 KB .pdf 315
เอกสาร 5 แบบประเมินการคัดเลือกนวัตกรรม รอบที่ 1.pdf 98 KB .pdf 512