การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

การประชุมหารือและสรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมการศึกษากับการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ

1 ธ.ค. 2565

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

22 พ.ย. 2565 13

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมการศึกษากับการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ครั้งที่ 5/2565

15 พ.ย. 2565 6

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาทักษะและการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) ผู้จัดส่งอาหาร และผู้จัดส่งพัสดุ

9 พ.ย. 2565 11

ปฏิทินกิจกรรม

/// end if

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: วิธีการใช้งานระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: พิธีลงนามบริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด

บริการประชาชนและสถานประกอบการ