การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 บทสรุปผู้บริหาร (Future skill) วพ.ผส 3
2 สรุปข้อมูลการดำเนินงานตามกรอบ MOU 1
3 ผลกระทบจากนโยบายการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 3
4 หลักสูตรร่วมกับบริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล แอนด์ โซลูชั่น จำกัด 16
5 คู่มือปฏิบัติงานการประสานเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ 31
6 หลักสูตรร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 42
7 รายงานประจำปีและสถิติการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 179
8 รายงานฉบับสมบูรณ์ติดตามและประเมินผลโครงการตาม แผนพัฒนาฝีมือแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 129
9 ไดอะรี่่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานปี 66 204
10 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1,513
11 หลักสูตรร่วมกับบริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 111
12 วุฒิบัตรร่วมกับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 38