การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 สรุปผลงาน รอบ 6 เดือน งบประมาณ ปี 2565 24
2 ผลปฏิบัติการกองแผนงานและสารสนเทศประจำปี พ.ศ. 2564 140
3 แผนการใช้จ่ำยเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 127
4 แผนปฏิบัติการประจำปีกองแผนงานและสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 200
5 วุฒิบัตรร่วมกับบริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 112
6 วุฒิบัตรร่วมกับบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 102
7 วุฒิบัตรร่วมกับบริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 109
8 รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน รอบ 2 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2564 80
9 สรุปผลที่สำคัญ การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2564 (สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 301
10 สรุป ผลและแผนตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน (2562 - 2564) 248
11 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 157
12 แผนปฏิบัติราชการรายปี 2565 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 885