การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 แผนปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงาน กระทรวงแรงงาน งบประมาณ พ.ศ. 2566 11
2 ตัวชี้วัดการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ระดับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 32
3 หลักสูตรร่วมกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 100
4 หลักสูตรร่วมกับบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) 8
5 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA) 5
6 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ประจำปีงบประมาณ 2561 39
7 วุฒิบัตรร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค 14
8 ข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ 1.3 และ 1.6 เผยแพร่ 29
9 รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลโครงการ ตามแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 26
10 คู่มือแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 500
11 รับสมัครผู้แทนสภาองค์การนายจ้างและผู้แทนสภาองค์การลูกจ้างเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ 128
12 หลักสูตรร่วมกับบริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด 38