การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 รายงานประจำปีและสถิติการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 73
2 รายงานฉบับสมบูรณ์ติดตามและประเมินผลโครงการตาม แผนพัฒนาฝีมือแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 36
3 ไดอะรี่่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานปี 66 56
4 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 415
5 หลักสูตรร่วมกับบริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 42
6 วุฒิบัตรร่วมกับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 23
7 สรุปผลการดำเนินงานการฝีมือแรงงาน รอบ 4 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 49
8 สรุปผลการดำเนินงานการฝีมือแรงงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 41
9 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.2566 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 141
10 สรุปรายงานประจำปีและสถิติการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 51
11 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 33
12 หลักสูตรร่วมกับสถาบันการบินพลเรือน 43