การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 คู่มือแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2
2 หลักสูตรร่วมกับบริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด 6
3 หลักสูตรร่วมกับบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) 4
4 สรุปผลงาน รอบ 6 เดือน งบประมาณ ปี 2565 88
5 ผลปฏิบัติการกองแผนงานและสารสนเทศประจำปี พ.ศ. 2564 250
6 แผนการใช้จ่ำยเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 235
7 แผนปฏิบัติการประจำปีกองแผนงานและสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 343
8 วุฒิบัตรร่วมกับบริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 133
9 วุฒิบัตรร่วมกับบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 142
10 วุฒิบัตรร่วมกับบริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 129
11 รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน รอบ 2 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2564 107
12 สรุปผลที่สำคัญ การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2564 (สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 339