การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีชั้นสูงด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

19 ก.ค. 2567

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน

19 ก.ค. 2567

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา และกำลังคนทุกช่วงวัย

18 ก.ค. 2567

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนามาตรฐานบุคลากรในอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE)

17 ก.ค. 2567

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาทักษะฝีมือและส่งเสริมการมีงานทำให้แก่กำลังพลและครอบครัวทหารอากาศ

16 ก.ค. 2567

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานพนักงานขับขี่รถขุด

4 ก.ค. 2567

การประชุมหารือแผนการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศ

3 ก.ค. 2567

พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้าน Data Analytics ประจำหน่วยงาน

3 ก.ค. 2567

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ (Marine Tourism)

27 มิ.ย. 2567