การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตอุตสาหกรรม

28 มิ.ย. 2565

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างควบคุมเครื่องกัด CNC

27 มิ.ย. 2565

การจัดงานการบูรณาการการจัดการศึกษาเอกชนนอกระบบ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่วิถีใหม่ (New Normal) และแสดงผลงาน Best Practice ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

23 มิ.ย. 2565

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการทำงานใต้น้ำเชิงพาณิชย์

22 มิ.ย. 2565

การประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานและพิจารณา (ร่าง) บันทึกความเข้าใจความร่วมมือการบูรณาการการฝึกอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงาน และมาตรฐานอาชีพเพื่อพัฒนากำลังแรงงาน

20 มิ.ย. 2565

การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ผ่านการฝึกอบรมหรือทดสอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและการส่งเสริมการมีงานทำ

9 มิ.ย. 2565

การประชุมหารือแผนการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

7 มิ.ย. 2565

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมการศึกษากับการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ครั้งที่ 2/2565

31 พ.ค. 2565

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างซ่อมรถจักรยานยนต์

27 พ.ค. 2565