การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมหารือแนวทางพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างติดตั้งระบบโชลาร์เซลล์

30 ม.ค. 2566

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมการศึกษากับการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ครั้งที่ 1/2566

24 ม.ค. 2566

พิธีส่งมอบผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรช่างเทคนิคไฟฟ้าภายในอาคาร

13 ม.ค. 2566

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมการศึกษากับการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ครั้งที่ 6/2565

26 ธ.ค. 2565

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่กลุ่มเสี่ยงปัญหายาเสพติด

22 ธ.ค. 2565

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มช่างไฟฟ้าและช่างก่อสร้าง

21 ธ.ค. 2565

การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่พนักงานขับรถบรรทุก

19 ธ.ค. 2565

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านดิจิทัล

16 ธ.ค. 2565

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

14 ธ.ค. 2565