การแสดงผล

+
-

ประวัติกองแผนงานและสารสนเทศ

   พ.ศ. 2535  หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติยุบส่วนราชการ กรมแรงงาน พร้อมกับมีการจัดตั้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในภายใต้สังกัดมหาดไทย
               พ.ศ. 2536 ได้มีการจัดตั้งกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคมนั้น โดยโอนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ไปสังกัดกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม

         พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  พ.ศ. 2537 ได้ตั้งกองวิชาการและแผนงาน

         พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้มีการเปลี่ยนชื่อกองวิชาการและแผนงานเป็นกองแผนงานและสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ ในหน่วยงาน ดังนี้

1.  งานบริหารทั่วไป

2.  ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

3.  สารสนเทศ

4.  วิเทศสัมพันธ์

5.  นโยบายและแผน

ตามราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม  พ.ศ. 2545 เปลี่ยนจากกองวิชาการและแผนงาน เป็นกองแผนงานและสารสนเทศโดยแผนภูมิโครงสร้างและอำนาจหน้าที่กองแผนงานและสารสนเทศ  เป็นดังนี้

1.  งานบริหารทั่วไป

2.  ฝ่ายแผนงานและโครงการ

3.  ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล

4.  ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์

5.  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

วันที่   30   มีนาคม   2546

1. งานบริหารทั่วไป

2. งานแผนงานและประเมินผล

3. พัฒนาระบบประกันคุณภาพ

4. ฝ่ายสารสนเทศ พัฒนาระบบ

5. โครงการความชวยเหลือ

 

วันที่  3  เมษายน  2549

1.  งานบริหารทั่วไป

2.  แผนงานและโครงการ

4.  สารสนเทศ

5.  นโยบายและยุทธศาสตร์

 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ขึ้นไปบูรณาการและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน และกลับมาสังกัดแผนงาน วันที่  30 มี.ค. 52

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  แยกจากกองแผนงาน ตั้งขึ้นเป็น กองวิเทศสัมพันธ์  ตั้งแต่วันที่  18  พ.ค. 52  ถึง ณ วันที่  23  เม.ย. 52