การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ผังบัญชีมาตรฐาน.pdf 121
2 หนังสือเวียน รง0402.ว1366 ลว.30.9.65.pdf 165
3 เอกสาร3-มาตรฐานบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่องรายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน.pdf 84
4 เอกสาร2-แนวทางการปรับปรุงบัญชี.pdf 190
5 เอกสาร2 แบบฟอร์มการปรับปรุงบัญชี-ปีงบประมาณก่อน.xlsx 85
6 เอกสาร1-แนวทางการบันทึกบัญชีกรณีรับเงินหรือสิ่งของบริจาค.pdf 90
7 คู่มือ-แจ้งเวียนหน่วยงานโครงการดิจิทัลเพื่อแรงงงานวิถิใหม่-หมุน.pdf 291
8 แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีกรณีรับเงินนอกงบประมาณจากจังหวัดและจากหน่วยงานอื่น.pdf 152
9 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559.pdf 573
10 คู่มือการฏิบัติงาน เรื่องการคุมยอดเงินงบประมาณประจำปี.pdf 1796
11 ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ใช้.pdf 1795
12 คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของส่วนราชการ.pdf 4775