การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเด... 619 KB .pdf 122
เป้าหมายการเบิกจ่าย.pdf 550 KB .pdf 69
GFMIS ส่วนกลาง 28 ก.พ. 66.pdf 174 KB .pdf 75
GFMIS ส่วนภูมิภาค 28 ก.พ. 66.pdf 858 KB .pdf 90