การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
รายงาน เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.p... 1,134 KB .pdf 67
เป้าหมายการเบิกจ่าย.pdf 550 KB .pdf 57
GFMIS ส่วนกลาง 31 ม.ค. 66.pdf 173 KB .pdf 46
GFMIS ส่วนภูมิภาค 31 ม.ค. 66.pdf 858 KB .pdf 62