การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf 528 KB .pdf 64
GFMIS ส่วนกลาง 30 พ.ย 65.pdf 178 KB .pdf 36
GFMIS ส่วนภูมิภาค 30 พ.ย. 65.pdf 853 KB .pdf 52