การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 คำขอใบแทนหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ.pdf 104
2 แบบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ_คร.10.pdf 108
3 ใบสมัครเข้าฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน.pdf 139
4 ใบสมัครวิทยากรภายนอก.pdf 505
5 โลโก้กรมฯ.zip 137
6 องค์ประกอบหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance).pdf 100
7 รูปแบบหนังสือภายใน และภายนอกตามระเบียบงานสารบรรณ_18062563133202_.pdf 106
8 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร.pdf 113