การแสดงผล

+
-

แบบสำรวจข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ด้วยกระทรวงแรงงานได้มีหนังสือแจ้งการจัดทำระบบฐานข้อมูลอุปสงค์อุปทานกำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อสำรวจความต้องการแรงงาน และการเข้าออกของแรงงานในสถานประกอบกิจการเป็นรายทะเบียนของสถานประกอบการและนำข้อมูลไปใช้เป็นฐานข้อมูลผลิตและพัฒากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ https://ldls.mol.go.th/survey หรือ

 (คลิกที่นี่)