การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
37 8 การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ_15122558100257_.doc 408
38 9 การออกใบแทนใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน_15122558100257_.doc 485
39 10 การต่อใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน _15122558100257_.doc 455
40 present_สปก.pptx 2026
41 การติดต่อ.pdf 1209
42 หลักเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความพอดี 5 ประการ.ppt 4738
43 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.pdf 554
44 ความรู้เกี่ยวกับ AEC.pdf 892
45 พ.ร.บ.ป้องกันการทุจริตฯ.pdf 568
46 หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง.pdf 641
47 ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง.pdf 730