การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 จริยธรรม.pdf 222
2 ราชกิจจา จรยธรรม 64.pdf 183
3 ข้อตกลงคุณธรรมกรมบัญชีกลาง.pdf 182
4 แจ้งเวียนแนวการประเมินฯ.pdf 626
5 แจ้งเวียนแนวทางการขอยืมพัสดุ.pdf 471
6 แนวปฏิบัติเกี่ยยวกับการยืมทรัพย์สินของราชการ.pdf 443
7 มารยาทในการใช้โทรศัพท์.pdf 613
8 แจ้งเวียนมารยาทการใช้โทรศัพท์.pdf 641
9 ขั้นตอนการทำงาน (Workflow).pdf 692
10 ประกาศวัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.jpg 919
11 ประกาศ ค่าจ้างมาตรฐานฝมือ ฉบับที่ 6.pdf 1103
12 ตารางสรุปค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 67 สาขา ฉบับที่ 6.pdf 1187