การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม การฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2566

2 พ.ค. 2566 203

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสุตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2566 หลักสูตร ช่างควบคุมเครื่องกัดและเครื่องกลึง รุ่นที่ 1/2566 โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ กิจกรรมเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

12 เม.ย. 2566 135

ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด

13 มี.ค. 2566 112

ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

9 มี.ค. 2566 88

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ฝึกอบรมแล้วได้อะไร ตอนที่ 1

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ปี 2564

บริการประชาชนและสถานประกอบการ