ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
23 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี 64 2,179
24 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 60,441
25 คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ ปี 2565 2,389
26 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 5,923
27 รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 3,922
28 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 2,110
29 ขั้นตอนการดาวน์โหลด ระบบสมัครฝึกอบรม - ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แบบ offline 3,361
30 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2565 2,732
31 แนวทางการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสัญลักษณ์การบูรณาการ 24,448
32 แบบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.๑๐) 5,122
33 คู่มือสำหรับประชาชน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 74,034