ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
23 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี 64 3,852
24 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 109,472
25 คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ ปี 2565 4,084
26 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 10,661
27 รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 7,062
28 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 3,727
29 ขั้นตอนการดาวน์โหลด ระบบสมัครฝึกอบรม - ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แบบ offline 5,223
30 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2565 4,331
31 แนวทางการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสัญลักษณ์การบูรณาการ 39,685
32 แบบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.๑๐) 6,944
33 คู่มือสำหรับประชาชน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 110,874