ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
45 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 63 7,248
46 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 3,662
47 การจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 6,977
48 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 7,200
49 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 3,843
50 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564 7,064
51 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใส 3,259
52 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 3,571
53 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 19,626
54 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 63 3,267
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (ตค. 63 - มีค. 64) 21,807