ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
12 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 65 (รอบ 6 เดือน - ตค.64 - มีค.65) 5,155
13 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 5,211
14 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 9,780
15 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 42,172
16 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 7,395
17 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 3,985
18 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3,623
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 22,481
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 3,658
21 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 10,754
22 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 37,537