ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
12 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 65 (รอบ 6 เดือน - ตค.64 - มีค.65) 3,440
13 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 3,483
14 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 6,475
15 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 26,915
16 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 4,162
17 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2,304
18 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2,020
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 12,756
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 2,043
21 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 6,014
22 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 21,005