การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
73 การขายสินค้าออนไลน์ 18 ปกติ 5 สิงหาคม 2565 7 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี เต็ม
74 การวิเคราะห์ความต้องการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (สนใจสมัคร ผ่านระบบ E-Service หรือสอบถามเพิ่มเติม ที่ 039 609 854 -7) 30 ปกติ 6 สิงหาคม 2565 9 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี สมัคร
75 การประยุกต์ใช้งาน PLC และหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 6 สิงหาคม 2565 14 สิงหาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
76 การสนับสนุนด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ 30 ปกติ 6 สิงหาคม 2565 20 สิงหาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สมัคร
77 การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java ขั้นพื้นฐาน 30 ออนไลน์ 6 สิงหาคม 2565 13 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม เต็ม
78 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI(ฝึกอบรมแบบปกติ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา) 30 ปกติ 6 สิงหาคม 2565 20 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
79 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบกิจการ 36 ออนไลน์ 8 สิงหาคม 2565 23 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
80 การพัฒนาอาชีพเฝ้าระวังและป้องกันภัยทางไซเบอร์(ฝึกอบรม online ) 30 ออนไลน์ 8 สิงหาคม 2565 12 สิงหาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
81 การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 ปกติ 8 สิงหาคม 2565 12 สิงหาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
82 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบุคลากรดิจิทัลในทุกอาชีพ 30 ออนไลน์ 15 สิงหาคม 2565 19 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
83 การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ปกติ 15 สิงหาคม 2565 19 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
84 การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java ขั้นพื้นฐาน(อบรมออนไลน์สำหรับผู้กักตัวCOVID-19)(เป็นการฝึกอบรมทั้ง online และ onsite) (รับจำนวน 100 คน) 30 ออนไลน์ 15 สิงหาคม 2565 19 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
85 การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ 30 ปกติ 15 สิงหาคม 2565 19 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
86 การประยุกต์ใช้งาน PLC และหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 15 สิงหาคม 2565 19 สิงหาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
87 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 30 ปกติ 15 สิงหาคม 2565 19 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
88 การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ 30 ออนไลน์ 15 สิงหาคม 2565 19 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก สมัคร
89 การสนับสนุนด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์(1.คัดเลือกวันที่ 3 สิงหาคม 2565 2. ประกาศรายชื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 3. รายงานตัววันที่ 15 สิงหาคม 2565 4. ไม่ใช่การฝึกออนไลน์ 5.ฝึก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ) 30 ปกติ 15 สิงหาคม 2565 19 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
90 การพัฒนาอาชีพเฝ้าระวังและป้องกันภัยทางไซเบอร์ 30 ออนไลน์ 15 สิงหาคม 2565 19 สิงหาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา เต็ม
91 การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ 30 ออนไลน์ 15 สิงหาคม 2565 19 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
92 นักเล่าเรื่องชุมชนนักสื่อความหมายท้องถิ่น 30 ปกติ 16 สิงหาคม 2565 19 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
93 การพัฒนาอาชีพเฝ้าระวังและป้องกันภัยทางไซเบอร์ 30 ออนไลน์ 16 สิงหาคม 2565 24 สิงหาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
94 การขายสินค้าออนไลน์ 18 ปกติ 19 สิงหาคม 2565 21 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี เต็ม
95 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบุคลากรดิจิทัลในทุกอาชีพ 30 ปกติ 22 สิงหาคม 2565 26 สิงหาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
96 การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ 30 ออนไลน์ 22 สิงหาคม 2565 27 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร