ไทย

การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

กรณีการฝึกในรูปแบบออนไลน์ ขอให้ท่านสมัครฝึกในหลักสูตรที่มีช่วงวันฝึกอบรมไม่ทับซ้อนกัน
กรมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจาณาให้ท่านอยู่ในหลักสูตรแรกสุดที่ท่านได้สมัครไว้ และตัดรายชื่อของท่านออกจากหลักสูตรที่ได้ทำการสมัครฝึกซ้ำ


ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
73 ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์(ไม่ใช่) 280 ปกติ 1 พฤษภาคม 2566 30 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เต็ม
74 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ปกติ 1 พฤษภาคม 2566 5 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส เต็ม
75 ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 280 ปกติ 1 พฤษภาคม 2566 30 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร สมัคร
76 การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม 30 ปกติ 1 พฤษภาคม 2566 4 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
77 ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 280 ปกติ 1 พฤษภาคม 2566 30 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร สมัคร
78 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ปกติ 1 พฤษภาคม 2566 30 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร สมัคร
79 ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผัา)(ไม่ใช่) 280 ปกติ 1 พฤษภาคม 2566 3 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เต็ม
80 เทคนิคการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว 30 ปกติ 1 พฤษภาคม 2566 5 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เต็ม
81 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บด้วยภาษา Python 30 ออนไลน์ 1 พฤษภาคม 2566 5 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา เต็ม
82 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ปกติ 1 พฤษภาคม 2566 5 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เต็ม
83 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก(เฉพาะผู้ที่จบ ม.3 แล้วไม่ได้เรียนต่อ อายุ 15-25 ปี) 280 ปกติ 2 พฤษภาคม 2566 29 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สมัคร
84 ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ (เฉพาะผู้ที่จบ ม.3 แล้วไม่ได้เรียนต่อ อายุ 15-25 ปี) 280 ปกติ 2 พฤษภาคม 2566 29 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สมัคร
85 การประกอบขนมอบ 30 ปกติ 4 พฤษภาคม 2566 8 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เต็ม
86 ผู้ประกอบอาหารไทยระดับ1 30 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง เต็ม
87 การใช้งาน Internet of Things (IoT) ในงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
88 ผู้ประกอบอาหารไทยระดับ1 30 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เต็ม
89 การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน 30 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
90 การทำเบเกอรี่ 30 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
91 การพัฒนาทักษะงานแม่บ้าน 30 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เต็ม
92 ผู้บังคับปั่นจัน ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั่นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ฯ 30 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
93 ช่างเชื่อม 280 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 7 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
94 เทคโนโลยีการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท เต็ม
95 การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้(เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท เต็ม
96 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม