ไทย

การแสดงผล.

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
97 ผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่ม 30 ปกติ 16 เมษายน 2567 20 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
98 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก(นักเรียนหรือเยาวชนจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ที่ไม่ได้ศึกษาต่อ และอายุไม่เกิน25 ปี) 280 ปกติ 18 เมษายน 2567 17 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
99 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ(นักเรียนหรือเยาวชนจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ที่ไม่ได้ศึกษาต่อ และอายุไม่เกิน25 ปี) 280 ปกติ 18 เมษายน 2567 17 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
100 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (ผู้ฝึกในเขตพื้นที่มหาสารคามเท่านั้น จำนวน 20 คน) 30 ปกติ 18 เมษายน 2567 22 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม เต็ม
101 ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ (นักเรียนหรือเยาวชนจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ที่ไม่ได้ศึกษาต่อ และอายุไม่เกิน25 ปี) 280 ปกติ 18 เมษายน 2567 17 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
102 เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์(-) 30 ปกติ 20 เมษายน 2567 24 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เต็ม
103 การทำศิลปะประดิษฐ์ เพื่อการค้าตลาดออนไลน์ 18 ปกติ 20 เมษายน 2567 22 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
104 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก(อายุไม่เกิน25ปี) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 14 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
105 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร(ฝึกในเขตพื้นที่มหาสารคามเท่านั้น จำนวน 20 คน) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 21 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
106 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 28 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
107 ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 28 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
108 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 30 ออนไลน์ 22 เมษายน 2567 26 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
109 ผู้ประกอบอาหารไทย 4 ภาค(อายุไม่เกิน25ปี) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 14 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
110 ช่างแต่งผมบุรุษ 30 ปกติ 22 เมษายน 2567 26 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
111 การแต่งผมชายสไตล์วินเทจ 30 ปกติ 22 เมษายน 2567 26 เมษายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา เต็ม
112 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ(เฉพาะนักเรียนที่จบ ม.3 ที่ไม่ได้เรียนต่ออายุตั้งแต่ 15 - 25 ปี) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 24 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
113 ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ (สำหรับผู้มีอายุ 15 - 25 ปี จบ ม.3 ) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 21 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา สมัคร
114 ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า)(แรงงานใหม่ นักเรียนยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 1 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี สมัคร
115 ช่างทำมุ้งลวดประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม(อายุไม่เกิน25ปี) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 14 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
116 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์ 30 ปกติ 22 เมษายน 2567 26 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
117 ช่างเชื่อมแม็ก(เฉพาะนักเรียนที่จบ ม.3 ที่ไม่ได้เรียนต่ออายุตั้งแต่ 15 - 25 ปี) 560 ปกติ 22 เมษายน 2567 24 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เต็ม
118 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ(อายุ ไม่เกิน 25 ปี) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 20 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร สมัคร
119 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ(อายุไม่เกิน25ปี) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 14 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
120 ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ (นักเรียนยากจนที่จบการศึกษาภาคบังคับหรือเทียบเท่า) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 20 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร