การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
97 การสนับสนุนด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ 30 ปกติ 22 สิงหาคม 2565 26 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี สมัคร
98 การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ 30 ออนไลน์ 22 สิงหาคม 2565 26 สิงหาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
99 การสนับสนุนด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์(1. คัเลือกวันที่ 9 สิงหาคม 2565 2. ประกาศรายชื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 3. รายงานตัวลงทะเบียน วันที่ 22 สิงหาคม 2565 4. ไม่ใช่การฝึกแบบออนไลน์ 5.สถานที่ฝึก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ) 30 ปกติ 22 สิงหาคม 2565 26 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
100 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ปกติ 22 สิงหาคม 2565 26 สิงหาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เต็ม
101 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบุคลากรดิจิทัลในทุกอาชีพ 30 ปกติ 22 สิงหาคม 2565 26 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง เต็ม
102 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บด้วยภาษา Python 30 ปกติ 22 สิงหาคม 2565 25 สิงหาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
103 การวิเคราะห์ความต้องการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 30 ปกติ 22 สิงหาคม 2565 26 สิงหาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สมัคร
104 การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน 30 ปกติ 23 สิงหาคม 2565 26 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
105 การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้ (UX / UI)(| (ฝึกออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom meeting ระหว่างวันที่ 24 - 26,29-30 สิงหาคม 2565 อุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรม คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค สัญญาณอินเตอร์เน็ตอย่างน้อย 10 MB) 30 ออนไลน์ 24 สิงหาคม 2565 30 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร