การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564 1,471
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2564 508
3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 498
4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 รอบ 6 เดือน 475
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 482
6 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 485
7 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 1,413
8 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 65 (รอบ 6 เดือน - ตค.64 - มีค.65) 480
9 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 493
10 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 1,042
11 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4,185