การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 กรกฎาคม 2564 กระทรวงแรงงาน 8
2 นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 159
3 โลโก้กรมปรับปรุงใหม่ 1,210
4 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 898
5 รายงานรอบ 6 เดือน แผนป้องกันการทุจริต ปี 64 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 247
6 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 64 695
7 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 64 (รอบ 6 เดือน - ตค.63 - มีค.64) 224
8 มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564 235
9 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 63 220
10 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 63 459
11 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 236