การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
25 การใช้โปรแกรมNXforCAD(Modeling,Drafting&Assembly) 30 ปกติ 18 กรกฎาคม 2565 21 กรกฎาคม 2565 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
26 การประกอบอาหารไทย 30 ปกติ 18 กรกฎาคม 2565 22 กรกฎาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เต็ม
27 การสนับสนุนด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ 30 ปกติ 18 กรกฎาคม 2565 22 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เต็ม
28 การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ 30 ปกติ 18 กรกฎาคม 2565 22 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล สมัคร
29 การทำศิลปะประดิษฐ์ เพื่อการค้าตลาดออนไลน์ 30 ปกติ 18 กรกฎาคม 2565 22 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี เต็ม
30 การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ 30 ปกติ 18 กรกฎาคม 2565 22 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เต็ม
31 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI 30 ออนไลน์ 18 กรกฎาคม 2565 25 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
32 การเชื่อมมิก/แม็ก 30 ปกติ 18 กรกฎาคม 2565 22 กรกฎาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
33 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 ปกติ 18 กรกฎาคม 2565 22 กรกฎาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เต็ม
34 ช่างควบคุมหุ่นยนต์ ABB 30 ปกติ 18 กรกฎาคม 2565 22 กรกฎาคม 2565 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
35 การประยุกต์ใช้งาน PLC และหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 18 กรกฎาคม 2565 22 กรกฎาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
36 เทคนิคช่างซ่อมตัวถัง 30 ปกติ 18 กรกฎาคม 2565 22 กรกฎาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
37 การทำผลิตภัณฑ์จากหวายเทียม 18 ปกติ 19 กรกฎาคม 2565 21 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท เต็ม
38 การทำผลิตภัณฑ์จากหวายเทียม 18 ปกติ 19 กรกฎาคม 2565 21 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท เต็ม
39 การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและเดินสายไฟฟ้าภายในบ้าน 18 ปกติ 19 กรกฎาคม 2565 21 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี เต็ม
40 การจัดดอกไม้สด 30 ปกติ 19 กรกฎาคม 2565 23 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ เต็ม
41 การใช้เทคโนโลยีการควบคุมระบบน้ำอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน 30 ปกติ 19 กรกฎาคม 2565 22 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
42 การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ(อายุ 55 - 59 ปี) 30 ปกติ 20 กรกฎาคม 2565 24 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
43 การสร้างคอนเทนต์ออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการขายในโซเชียลมีเดียร์ 12 ปกติ 21 กรกฎาคม 2565 22 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เต็ม
44 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI(ขอความร่วมมือกรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อใช้ในการประสานงานฝึกอบรม) 30 ออนไลน์ 22 กรกฎาคม 2565 31 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
45 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1(กลุ่มแรงงานในภาคการท่องเที่ยว (อบรมเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์)) 30 ปกติ 23 กรกฎาคม 2565 6 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เต็ม
46 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต(เครื่องกลึง,เครื่องกัด) 30 ปกติ 23 กรกฎาคม 2565 31 กรกฎาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
47 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก 30 ปกติ 23 กรกฎาคม 2565 31 กรกฎาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เต็ม
48 การออกแบบและพัฒนาระบบ IoT ในการควบคุมระบบฟาร์มอัจฉริยะ ระดับ 1(สถานที่ฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี) 30 ปกติ 23 กรกฎาคม 2565 26 กรกฎาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สมัคร