การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
25 ช่างเย็บด้วยจักรปักด้วยมือ 30 ปกติ 12 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
26 การประกอบอาหารไทย 30 ปกติ 12 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด เต็ม
27 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1(กรมโรงงานอุตสาหกรรม) 30 ปกติ 12 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
28 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1(กรมโรงงานอุตสาหกรรม) 30 ปกติ 12 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
29 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล(เฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส) 18 ปกติ 12 ธันวาคม 2565 14 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
30 การทำผ้าบาติก 30 ปกติ 12 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
31 การเชื่อมแม็ก (ชิ้นงานหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร) 30 ปกติ 13 ธันวาคม 2565 17 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
32 การบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม: พื้นฐาน(ค่าลงทะเบียน 500 บาทต่อคน) 30 ปกติ 13 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เต็ม
33 การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 30 ปกติ 13 ธันวาคม 2565 17 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
34 การซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า 30 ปกติ 13 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา เต็ม
35 การทาสีอาคาร 30 ปกติ 13 ธันวาคม 2565 20 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ เต็ม
36 การจัดการคลังสินค้า 30 ปกติ 13 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
37 ช่างซ่อมรถยนต์ 30 ปกติ 13 ธันวาคม 2565 17 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
38 การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติ(ค่าลงทะเบียน 500 บาทต่อคน) 30 ออนไลน์ 13 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เต็ม
39 การใช้งาน Internet of Things (IoT) ในงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 13 ธันวาคม 2565 17 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
40 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 ปกติ 13 ธันวาคม 2565 17 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
41 การตัดเย็บเสื้อผ้า(-) 30 ปกติ 13 ธันวาคม 2565 26 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย เต็ม
42 การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและประสานงานสำหรับหัวหน้างาน(ฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น) 30 ปกติ 13 ธันวาคม 2565 17 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
43 การกำหนดสัญลักษณ์GD&Tและค่าความคลาดเคลื่อน 30 ปกติ 13 ธันวาคม 2565 17 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
44 การแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ 18 ปกติ 14 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
45 การปูกระเบื้อง 18 ปกติ 14 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
46 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 18 ปกติ 14 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
47 การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ปกติ 15 ธันวาคม 2565 19 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
48 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ปกติ 15 ธันวาคม 2565 19 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร