การแสดงผล

+
-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 174/2565

28 มิ.ย. 2565 2

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 300 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 มิ.ย. 2565 2

ใบสั่งซื้อเลขที่ 173/2565

28 มิ.ย. 2565 4

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อยางรถยนต์ จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 มิ.ย. 2565 4

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

28 มิ.ย. 2565 4

ใบสั่งจ้างเลขที่ 172/2565

27 มิ.ย. 2565 10

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มิ.ย. 2565 11

ใบสั่งซื้อเลขที่ 171/2565

24 มิ.ย. 2565 22

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อน้ำดื่ม จำนวน 110 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มิ.ย. 2565 22

ใบสั่งซื้อเลขที่ 170/2565

23 มิ.ย. 2565 26

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: เปิดตัวเว็บไชต์และการฝึกทักษะออนไลน์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชุดที่ 1

ปฏิทินกิจกรรม