การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
49 การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ 30 ปกติ 23 กรกฎาคม 2565 27 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
50 การติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณสมบัติดินด้วยระบบ IoT 30 ปกติ 25 กรกฎาคม 2565 29 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
51 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI 30 ปกติ 25 กรกฎาคม 2565 3 สิงหาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
52 การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ 30 ปกติ 25 กรกฎาคม 2565 29 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู เต็ม
53 เทคนิคการพ่นซ่อมสีรถยนต์ระบบซ่อมด่วน 30 ปกติ 25 กรกฎาคม 2565 29 กรกฎาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
54 การเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต 12 ปกติ 26 กรกฎาคม 2565 27 กรกฎาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เต็ม
55 การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ 30 ปกติ 1 สิงหาคม 2565 5 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
56 การสนับสนุนด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ 30 ปกติ 1 สิงหาคม 2565 5 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
57 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บด้วยภาษา Python 30 ออนไลน์ 1 สิงหาคม 2565 5 สิงหาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี เต็ม
58 การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้(ฝึกอบรมที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี) 30 ปกติ 1 สิงหาคม 2565 5 สิงหาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สมัคร
59 การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ 30 ปกติ 1 สิงหาคม 2565 5 สิงหาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
60 การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ 30 ปกติ 1 สิงหาคม 2565 5 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
61 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI 30 ปกติ 1 สิงหาคม 2565 5 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ เต็ม
62 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบุคลากรดิจิทัลในทุกอาชีพ(0) 30 ออนไลน์ 1 สิงหาคม 2565 9 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ สมัคร
63 การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 30 ปกติ 1 สิงหาคม 2565 5 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ เต็ม
64 การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ 30 ปกติ 1 สิงหาคม 2565 5 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สมัคร
65 การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ 30 ออนไลน์ 1 สิงหาคม 2565 5 สิงหาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เต็ม
66 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 ปกติ 1 สิงหาคม 2565 5 สิงหาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เต็ม
67 การพัฒนาอาชีพเฝ้าระวังและป้องกันภัยทางไซเบอร์ 30 ปกติ 1 สิงหาคม 2565 15 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
68 การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ 30 ออนไลน์ 1 สิงหาคม 2565 5 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เต็ม
69 การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java ขั้นพื้นฐาน(อบรมออนไลน์สำหรับผู้กักตัวCOVID-19)(เป็นการฝึกอบรมทั้ง online และ onsite) (รับจำนวน 100 คน) 30 ออนไลน์ 1 สิงหาคม 2565 5 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
70 การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้( ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 3, 4, 5, 10 และ 11 ส.ค. 2565) 30 ปกติ 3 สิงหาคม 2565 11 สิงหาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เต็ม
71 ไคเซ็น(KAIZEN)เพื่อพัฒนาระบบงานและเพื่อลดต้นทุน 30 ปกติ 3 สิงหาคม 2565 30 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี เต็ม
72 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI( ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา วันที่ 4 - 8 ส.ค. 2565) 30 ปกติ 4 สิงหาคม 2565 8 สิงหาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เต็ม