ไทย

การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

กรณีการฝึกในรูปแบบออนไลน์ ขอให้ท่านสมัครฝึกในหลักสูตรที่มีช่วงวันฝึกอบรมไม่ทับซ้อนกัน
กรมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจาณาให้ท่านอยู่ในหลักสูตรแรกสุดที่ท่านได้สมัครไว้ และตัดรายชื่อของท่านออกจากหลักสูตรที่ได้ทำการสมัครฝึกซ้ำ


ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
49 การประกอบขนมอบ 30 ปกติ 19 มิถุนายน 2566 23 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
50 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ปกติ 19 มิถุนายน 2566 23 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
51 การดูแลผู้สูงอายุ 30 ปกติ 19 มิถุนายน 2566 23 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
52 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ปกติ 19 มิถุนายน 2566 23 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
53 การล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน 30 ปกติ 19 มิถุนายน 2566 23 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เต็ม
54 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ((เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565)) 30 ปกติ 19 มิถุนายน 2566 23 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
55 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ((เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565)) 30 ปกติ 19 มิถุนายน 2566 23 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
56 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 30 ปกติ 19 มิถุนายน 2566 23 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ เต็ม
57 ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า(เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 19 มิถุนายน 2566 23 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เต็ม
58 การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 ปกติ 19 มิถุนายน 2566 23 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด เต็ม
59 การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 30 ปกติ 19 มิถุนายน 2566 23 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เต็ม
60 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 18 ปกติ 19 มิถุนายน 2566 23 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เต็ม
61 การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 30 ออนไลน์ 19 มิถุนายน 2566 23 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ เต็ม
62 การใช้งานโปรแกรม SolidWork 30 ปกติ 19 มิถุนายน 2566 23 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
63 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ปกติ 19 มิถุนายน 2566 23 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
64 การประกอบอาหารไทย-อีสาน 30 ปกติ 20 มิถุนายน 2566 23 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง เต็ม
65 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (-) 30 ปกติ 20 มิถุนายน 2566 23 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร สมัคร
66 เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ 30 ปกติ 22 มิถุนายน 2566 26 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง เต็ม
67 การล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน((เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565)) 30 ปกติ 22 มิถุนายน 2566 26 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
68 การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ 30 ปกติ 22 มิถุนายน 2566 26 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ เต็ม
69 ช่างสีอาคาร 30 ปกติ 23 มิถุนายน 2566 27 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เต็ม
70 การออกแบบระบบควบคุมไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า 30 ปกติ 26 มิถุนายน 2566 30 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
71 การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 ปกติ 26 มิถุนายน 2566 30 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
72 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 ปกติ 26 มิถุนายน 2566 29 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร