การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
49 การเชื่อมไฟฟ้าสำหรับงานโครงสร้าง 30 ปกติ 15 ธันวาคม 2565 19 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
50 การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น 30 ปกติ 15 ธันวาคม 2565 19 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เต็ม
51 การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น 30 ปกติ 15 ธันวาคม 2565 19 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เต็ม
52 การทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากผ้า 30 ปกติ 15 ธันวาคม 2565 19 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
53 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 ออนไลน์ 16 ธันวาคม 2565 25 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
54 การใช้GoogleApplicationเพื่อธุรกิจ 30 ออนไลน์ 17 ธันวาคม 2565 25 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
55 การใช้โปรแกรม SprutCAM Robot Machining(ค่าลงทะเบียน 500 บาทต่อคน) 30 ปกติ 17 ธันวาคม 2565 25 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สมัคร
56 ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่น 30 ปกติ 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ เต็ม
57 การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ปกติ 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย เต็ม
58 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 30 ปกติ 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
59 การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการผลิต (AI)(ค่าลงทะเบียน 500 บาทต่อคน) 30 ออนไลน์ 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เต็ม
60 ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น 30 ปกติ 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
61 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป(ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
62 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ปกติ 19 ธันวาคม 2565 22 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา เต็ม
63 Advanced Excel 2010 30 ปกติ 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ เต็ม
64 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ปกติ 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส สมัคร
65 การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์(ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
66 การใช้งาน HMI ในงานอุตสาหกรรม (Mitsubishi PLC FX 5U, Mitsubishi GOT 2000)(ค่าลงทะเบียน 500 บาทต่อคน) 30 ปกติ 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สมัคร
67 การใช้งาน Google application เพื่อเชิงธุรกิจ 30 ออนไลน์ 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
68 การทำ Video Content Marketing & Production ด้วย Application บนสมาร์ทโฟน 30 ปกติ 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
69 เทคนิคการนวดไทย ตามแนวเส้นสิบ(ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการนวดมาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง) 30 ปกติ 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เต็ม
70 การทำประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม 30 ปกติ 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
71 เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ปกติ 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี สมัคร
72 การประกอบอาหารไทย 30 ปกติ 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด เต็ม