การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
37 ระเบียบฝึกอบรม-2549.PDF 443
38 ระเบียบเดินทาง-2554.PDF 485
39 ระเบียบคลัง-เดินทาง-2550.pdf 430
40 พระราชกฤษฎีกาคชจ.เดินทางฉบับที่8-2553.PDF 487
41 แบบใบเบิกคชจ.เดินทาง-8708.PDF 926
42 KM-ระเบียบเดินทางปี-50.PDF 615
43 พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 ฉบับเต็ม(พร้อมกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงสาธารณสุข).pdf 3144
44 เกียรติบัตร วุฒิบัตร ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร แตกต่างกันอย่างไร.pdf 10527
45 1.การขอใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน (สถานทดสอบฝีมือคนหางาน).pdf 564
46 10.การออกใบแทนใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน (สถานทดสอบฝีมือคนหางาน).pdf 554
47 9.การให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่าย ที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ (กรณีส่งลูกจ้างไปรับการฝึกภายนอก).pdf 532
48 8.การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน(กรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกเอง).pdf 599