การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ ข้อมูลข่าวสารทางราชการ.pdf 776
2 การปรับแก้ไขการออกวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม และการพิจารณาหลักสูตรตามประเภทการฝึกอบรม.pdf 947
3 การปรับแก้ไขการออกวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม และการพิจารณาหลักสูตรตามประเภทการฝึกอบรม (ผอ.ชม.).pdf 762
4 8_File_คุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร_29032562145638_.PDF 698
5 ประกาศอัตราค่าจ้างฉบับที่ 10 ราชกิจจานุเบิกษา.PDF 622
6 เทคนิคการสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์.pdf 1132
7 นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf 1350
8 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบริการของโรงแรม.pdf 2784
9 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม.pdf 1180
10 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม.pdf 6501
11 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับไฟฟ้า.pdf 1139
12 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ.pdf 1998