การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
49 7.การให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่าย ที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ %28กรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมเองหรือจ้างจัดฝึกอบรม%29.pdf 585
50 6.การต่อใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน (สถานทดสอบฝีมือคนหางาน).pdf 465
51 5.การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ.pdf 458
52 4.การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการฝึกนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในศูนย์ฝีกอบรมฝีมือแรงงาน.pdf 757
53 3.การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน.pdf 498
54 2.การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ.pdf 468
55 หนังสือเวียน.pdf 460
56 หนังสือเวียน 2.pdf 440
57 หนังสือเวียน3.pdf 500
58 หนังสือเวียน 4.pdf 545
59 ประมวลจริยธรรม.pdf 505
60 แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม.pdf 632