การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ ข้อมูลข่าวสารทางราชการ.pdf 687
2 การปรับแก้ไขการออกวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม และการพิจารณาหลักสูตรตามประเภทการฝึกอบรม.pdf 831
3 การปรับแก้ไขการออกวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม และการพิจารณาหลักสูตรตามประเภทการฝึกอบรม (ผอ.ชม.).pdf 675
4 8_File_คุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร_29032562145638_.PDF 612
5 ประกาศอัตราค่าจ้างฉบับที่ 10 ราชกิจจานุเบิกษา.PDF 540
6 เทคนิคการสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์.pdf 1078
7 นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf 1325
8 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบริการของโรงแรม.pdf 2722
9 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม.pdf 1135
10 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม.pdf 6440
11 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับไฟฟ้า.pdf 1056
12 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ.pdf 1939