การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ 30 ปกติ 4 ตุลาคม 2564 8 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
2 อาหารว่างเพื่อสุขภาพ 30 ปกติ 4 ตุลาคม 2564 8 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
3 การจักสานจากก้านจาก 30 ปกติ 4 ตุลาคม 2564 8 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
4 การสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการมัดย้อมผ้า 30 ปกติ 7 ตุลาคม 2564 11 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
5 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 30 ปกติ 9 ตุลาคม 2564 13 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
6 อาหารว่างเพื่อสุขภาพ 30 ปกติ 11 ตุลาคม 2564 15 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
7 การทำขนมไทยและเบเกอรี่ 30 ปกติ 12 ตุลาคม 2564 16 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
8 อาหารว่างเพื่อสุขภาพ 30 ปกติ 18 ตุลาคม 2564 22 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
9 การทำผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ปกติ 18 ตุลาคม 2564 22 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
10 การทำขนมไทยและเบเกอรี่ 30 ปกติ 21 ตุลาคม 2564 25 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม