การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ 18 ปกติ 14 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
2 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 18 ปกติ 14 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
3 การปูกระเบื้อง 18 ปกติ 14 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
4 การทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากผ้า 30 ปกติ 15 ธันวาคม 2565 19 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
5 การเชื่อมไฟฟ้าสำหรับงานโครงสร้าง 30 ปกติ 15 ธันวาคม 2565 19 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
6 การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 ปกติ 15 ธันวาคม 2565 19 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
7 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ปกติ 15 ธันวาคม 2565 19 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น เต็ม
8 ผู้ประกอบอาหารไทยระดับ1 30 ปกติ 16 ธันวาคม 2565 20 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง เต็ม
9 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 ออนไลน์ 16 ธันวาคม 2565 25 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
10 การใช้GoogleApplicationเพื่อธุรกิจ 30 ออนไลน์ 17 ธันวาคม 2565 25 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
11 การใช้โปรแกรม SprutCAM Robot Machining(ค่าลงทะเบียน 500 บาทต่อคน) 30 ปกติ 17 ธันวาคม 2565 25 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สมัคร
12 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 ปกติ 17 ธันวาคม 2565 19 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ เต็ม
13 การใช้ฟังก์ชั่นและบริหารข้อมูลด้วย Microsoft Excel ขั้นสูง(Advance Excel) 30 ปกติ 17 ธันวาคม 2565 25 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก เต็ม
14 เทคนิคการนวดไทย ตามแนวเส้นสิบ(ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการนวดมาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง) 30 ปกติ 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เต็ม
15 การทำ Video Content Marketing & Production ด้วย Application บนสมาร์ทโฟน 30 ปกติ 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
16 การใช้งาน Google application เพื่อเชิงธุรกิจ 30 ออนไลน์ 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
17 การใช้งาน HMI ในงานอุตสาหกรรม (Mitsubishi PLC FX 5U, Mitsubishi GOT 2000)(ค่าลงทะเบียน 500 บาทต่อคน) 30 ปกติ 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สมัคร
18 การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์(ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
19 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ปกติ 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส สมัคร
20 Advanced Excel 2010 30 ปกติ 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ เต็ม
21 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ปกติ 19 ธันวาคม 2565 22 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา เต็ม
22 PLC ระดับ 1 30 ปกติ 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร สมัคร
23 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป(ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
24 ผู้ประกอบอาหารไทยระดับ1 30 ปกติ 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง เต็ม