ไทย

การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

กรณีการฝึกในรูปแบบออนไลน์ ขอให้ท่านสมัครฝึกในหลักสูตรที่มีช่วงวันฝึกอบรมไม่ทับซ้อนกัน
กรมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจาณาให้ท่านอยู่ในหลักสูตรแรกสุดที่ท่านได้สมัครไว้ และตัดรายชื่อของท่านออกจากหลักสูตรที่ได้ทำการสมัครฝึกซ้ำ


ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การเดินท่อและติดตั้งสุขภัณฑ์ 30 ปกติ 12 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
2 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 18 ปกติ 12 มิถุนายน 2566 14 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี เต็ม
3 การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลล์ 30 ปกติ 12 มิถุนายน 2566 15 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
4 การใช้งาน Internet of Things (IoT) ในงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 12 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
5 การประกอบขนมอบ 30 ปกติ 12 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
6 ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ปกติ 12 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
7 การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ปกติ 12 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
8 เทคนิคการควบคุมรถยกอย่างปลอดภัย 30 ปกติ 12 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เต็ม
9 การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 12 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
10 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ปกติ 12 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด เต็ม
11 การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ปกติ 12 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
12 การทำขนมเบเกอรี่ 30 ปกติ 12 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
13 การใช้งาน Internet of Things (IoT) ในงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 12 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
14 เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ 30 ปกติ 12 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
15 การติดตั้งและใช้งานระบบเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ 18 ปกติ 12 มิถุนายน 2566 14 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
16 การทำเบเกอรี่ฟิวชั่น 30 ปกติ 12 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ เต็ม
17 การใช้เครื่องมือวัดละเอียด 16 ปกติ 12 มิถุนายน 2566 13 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เต็ม
18 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ((เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565)) 30 ปกติ 12 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
19 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ปกติ 12 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู เต็ม
20 การล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน((เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565)) 30 ปกติ 12 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
21 ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า((เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565)) 30 ปกติ 12 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
22 PLC ระดับ 1 30 ปกติ 12 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม เต็ม
23 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ปกติ 12 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล เต็ม
24 การล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน(กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 12 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร สมัคร