การแสดงผล

+
-

คลังภาพ

ชื่ออัลบั้ม :: การประชุมพิจารณาแนวทางการใช้ประโยชน์ศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 1/2566