การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 แนวทางการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (ฉบับปรับปรุง) 70
2 การร้องเรียน ร้องทุกข์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 851
3 การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ลูกจ้างไปฝึกภายนอก 931
4 การให้ความเห็นชอบการฝึกเตรียมเข้าทำงาน 561
5 การประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 การใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน การปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 744
6 ใบยืมและส่งคืนวัสดุ-ครุภัณฑ์ 333
7 การขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 260
8 หลักสูตร 2,314
9 ทำเนียบสถานที่ฝึก 413
10 ทำเนียบวิทยากร 1,357
11 การให้ความเห็นชอบหลักสูตรเตรียม inhouse 359
12 การให้ความเห็นชอบหลักสูตร outside 354