การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 การร้องเรียน ร้องทุกข์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 655
2 การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ลูกจ้างไปฝึกภายนอก 739
3 การให้ความเห็นชอบการฝึกเตรียมเข้าทำงาน 357
4 การประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 การใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน การปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 585
5 ใบยืมและส่งคืนวัสดุ-ครุภัณฑ์ 275
6 การขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 211
7 หลักสูตร 2,054
8 ทำเนียบสถานที่ฝึก 369
9 ทำเนียบวิทยากร 1,257
10 การให้ความเห็นชอบหลักสูตรเตรียม inhouse 315
11 การให้ความเห็นชอบหลักสูตร outside 309
12 การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ยกระดับ 3วัน 320