การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 การร้องเรียน ร้องทุกข์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 530
2 การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ลูกจ้างไปฝึกภายนอก 545
3 การให้ความเห็นชอบการฝึกเตรียมเข้าทำงาน 271
4 การประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 การใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน การปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 451
5 ใบยืมและส่งคืนวัสดุ-ครุภัณฑ์ 236
6 การขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 180
7 หลักสูตร 1,857
8 ทำเนียบสถานที่ฝึก 332
9 ทำเนียบวิทยากร 1,127
10 การให้ความเห็นชอบหลักสูตรเตรียม inhouse 289
11 การให้ความเห็นชอบหลักสูตร outside 278
12 การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ยกระดับ 3วัน 277