การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 แนวทางการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (ฉบับปรับปรุง) 16
2 การร้องเรียน ร้องทุกข์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 801
3 การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ลูกจ้างไปฝึกภายนอก 873
4 การให้ความเห็นชอบการฝึกเตรียมเข้าทำงาน 509
5 การประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 การใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน การปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 719
6 ใบยืมและส่งคืนวัสดุ-ครุภัณฑ์ 317
7 การขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 245
8 หลักสูตร 2,238
9 ทำเนียบสถานที่ฝึก 400
10 ทำเนียบวิทยากร 1,333
11 การให้ความเห็นชอบหลักสูตรเตรียม inhouse 345
12 การให้ความเห็นชอบหลักสูตร outside 336