การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 การร้องเรียน ร้องทุกข์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 451
2 การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ลูกจ้างไปฝึกภายนอก 328
3 การให้ความเห็นชอบการฝึกเตรียมเข้าทำงาน 230
4 การประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 การใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน การปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 386
5 ใบยืมและส่งคืนวัสดุ-ครุภัณฑ์ 149
6 การขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 162
7 หลักสูตร 1,679
8 ทำเนียบสถานที่ฝึก 315
9 ทำเนียบวิทยากร 786
10 การให้ความเห็นชอบหลักสูตรเตรียม inhouse 278
11 การให้ความเห็นชอบหลักสูตร outside 265
12 การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ยกระดับ 3วัน 263