การแสดงผล

+
-

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม ศพจ.จังหวัดอุตรดิตถ์

วิสัยทัศน์

 

"เป็นหน่วยงานผลิตแรงงานฝีมือมีคุณภาพ

เป็นที่เชื่อมั่นของสถานประกอบการ"

 พันธกิจ

  • พัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

  • ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้วยความถูกต้องและเที่ยงธรรม

  • ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

วัฒนธรรมองค์กร

  • มุ่งเน้นบุคลากรทำหน้าที่แทนกันได้

 

ค่านิยม

  • สร้างแรงงานฝีมือมีคุณภาพ

  • มุ่งมั่นทำงานเป็นทีมเชิงรุก

  • ใฝ่เรียนรู้

  • มีจิตบริการสานสร้างเครือข่าย