การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : แนะนำการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

^_^: วีดีทัศน์ : แนะนำการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
       กลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์
       สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จัดทำโดย
       สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
       (กลุ่มงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและวิชาชีพควบคุม)