การแสดงผล

+
-

ข่าวฝึกอบรม

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี เปิดฝึกอบรมตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศ ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์

12 มิ.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี มอบเครื่องมือทำกิน โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ประกอบอาชีพอิสระ

7 พ.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศและเปิดฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

30 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี ฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น

16 ก.พ. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน) " ช่างก่อสร้างอินทรี 4.0" หลักสูตร เทคนิคงานปูนซีเมนต์และคอนกรีตในงานก่อสร้าง

8 ก.พ. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี ดำเนินการฝึกอบรมโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการทาสีอาคาร

8 ก.พ. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี ดำเนินการเปิดฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์

7 ก.พ. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี ดำเนินการเปิดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก ระดับ 1

6 ก.พ. 2567

ฝึกอบรมโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน หลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1

29 พ.ย. 2566