การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 สรุปผลการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 208
2 รายงานเงินงบประมาณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2564 274
3 ประกาศเจตจำนงสุจริต สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงานสกลนคร 274
4 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤมิชอบของหน่วยงาน 266
5 แผนปฏิบัติการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 141
6 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 68
7 รายงานเงินงบประมาณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2565 64
8 คู่มือการ DIY โซล่าเซลล์ 74
9 งบทดลองปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน 2564 676
10 งบทดลองปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 270
11 งบทดลองปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 312
12 งบทดลองปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 288