การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 สรุปผลการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 302
2 รายงานเงินงบประมาณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2564 336
3 ประกาศเจตจำนงสุจริต สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงานสกลนคร 349
4 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤมิชอบของหน่วยงาน 339
5 แผนปฏิบัติการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 189
6 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 107
7 รายงานเงินงบประมาณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2565 108
8 คู่มือการ DIY โซล่าเซลล์ 91
9 งบทดลองปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน 2564 740
10 งบทดลองปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 303
11 งบทดลองปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 340
12 งบทดลองปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 311