การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2567

23 พ.ย. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการติดตั้งโรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ

29 มิ.ย. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน

27 มิ.ย. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ดำเนินการฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

27 เม.ย. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการภายใต้ พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม

27 เม.ย. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบร่างแผนการพัฒนากำลังคนจังหวัดสกลนคร พ.ศ 2566-2570

7 เม.ย. 2566

ผู้บริหารกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ

7 เม.ย. 2566

ตรวจติดตามและมอบชุดการฝึกเพื่อต่อยอดอาชีพแก่วิสหกิจชุมชนนาม่องกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี

7 เม.ย. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร จัดฝึกอบรมแรงงาน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

29 มี.ค. 2566